หน้าแรก  สินค้า  ผู้ใช้งาน  สาระความรู้  วิดีโอ  เว็บบอร์ด  ติดต่อเรา
เงื่อนไขการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ www.siamtapco.com
Terms & Conditions

เว็บไซต์นี้อยู่ในความดูแลของ บริษัท สยามแท็ปโก้ จำกัด เพื่อให้ข้อมูลสินค้าของบริษัทในเรื่องคุณภาพ ราคา และเงื่อนไขต่างๆ ขั้นต้น รวมทั้งให้บริการข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ในด้านการเกษตรแก่ลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย เกษตรกร และผู้ใช้บริการอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ผู้ใช้บริการข้อมูลทุกท่านรับทราบว่า การใช้ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร และบริการต่างๆ ของท่านในเว็บไซต์แห่งนี้ ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์ทุกประการ และท่านรับทราบว่าเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงสื่อกลางในการให้ข้อมูล ความรู้ และข่าวสาร แก่ท่านเท่านั้น

1. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ ชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ และ/หรือ ทรัพย์สิน ของ บริษัท สยามแท็ปโก้ จำกัด เว้นแต่จะบุไว้เป็นอย่างอื่น

2. การอนุญาต

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านสามารถใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์แห่งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเป็นการส่วนตัว ของชุมชน หรือของกลุ่ม ได้โดยเสรี ภายใต้เงื่อนไขไม่นำข้อมูลจากเว็บไซต์แห่งนี้ไปใช้โจมตี กล่าวร้าย ผู้หนึ่งผู้ใด และจะไม่นำข้อมูลทั้งหลายในเว็บไซต์แห่งนี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนไปดัดแปลง ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ เพื่อประโยชน์ทางการค้าของตัวท่านเอง หรือบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่สินค้าหรือบริการของ บริษัท สยามแท็ปโก้ จำกัด

3. ความรับผิดชอบ

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ รวบรวมจากแหล่งอื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งทางเว็บไซต์พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สมควรรวบรวมให้ท่านสามารถศึกษาได้โดยง่าย แต่ข้อมูลบางอย่างอาจมีข้อผิดพลาด ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือข้อมูลอาจเป็นจริงโดยมีเงื่อนไขทั้งที่รู้และไม่อาจรับรู้ ทางเว็บไซต์จึงไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความทันสมัย ของข้อมูลดังกล่าว หากท่านจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ควรใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อน หากมีความผิดพลาดประการใด ทางเว็บไซต์ไม่ได้รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา

4. การละเมิดและระงับความเสียหาย

ทางเว็บไซต์ไม่มีเจตนาจะละเมิด หรือทำความเสียหายแแก่ผู้ใด หากท่านประสบปัญหา หรือได้รับความเสียหาย จากข้อความ เนื้อหา หรือบริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์แห่งนี้ ขอให้ท่านติดต่อแจ้งทางผู้ดูแล และ/หรือ เจ้าของเว็บไซต์ ทาง email หรือโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์จะดำเนินแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

5. การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัท สยามแท็ปโก้ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน รายละเอียดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า